O Nas

MGKRPA działająca na terenie Miasta i Gminy Dolsk, prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 

Skład MGKRPA w gminie Dolsk


Maria Schneider – przewodnicząca
Jacek Woroch – zastępca przewodniczącej
Katarzyna Chojnacka – sekretarz

Członkowie
Elżbieta Gacek
Beata Ciachowska
Mateusz Snela


W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań

Komisja w pełnym składzie zbiera się na posiedzeniach ogólnych, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.